Convocatoria Pleno 22/02/2017

O  mercores día 22 de febreiro de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Convenio de colaboración entre o Concello de Ferrol e a Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol para mellara servizo da casa de acollida de Ferrol. 

3.- Proposta Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol sobre saneamento refuxio de animais.

4.- liquidación Mancomunidade de Concellos da comarca de Ferrol sobre servizos prestados pola Asociación Ferrolá de Drogodependencias en 2016. 

5.- Elección xuiz de paz titular de Cabanas 

6.- Praga da couza guatemalteca. Proposta concelleiro do BNG.

7.- Plan único Deputación da Coruña. Proposta grupo Popular.

Parte de control órganos da Corporación.

8.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Informe trimestral sobre PMP 4°T/2016.

9.- Rogos e preguntas.