Convocatoria Pleno Febreiro

O vindeiro mercores día 24 de febreiro de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior.

2.- Proposta do Plan de Aforro e Investimento (PAI 2016)

3.- Día Internacional da Muller: Propostas grupos políticos.

4.- Transporte ferrocarril Ferrol-Coruña. Proposta concelleiro PDDdG.

5.- Obras execución sentenza O Penso. Proposta concelleiro PDDdG.

6.- Creación casa da cultura na escola laica. Proposta grupo Socialista. 

7.- Ratificación resolucións Alcaldía:

     a) Solicitude subvención programa de emprego Risga.

     b)Solicitude subvención convenios fomento emprego.

     c) Solicitude subvención programa mixto emprego convenio concellos.

8.- Proposta de recoñecemento servizos a Dª. María Carmen López Saavedra. 

9.- Proposta de recoñecemento servizos a D. José Tomás Saez Mosquera.

10.- Informes da Presidencia. 

     a) Resolucións da Alcaldía.

10. Rogos e preguntas.