Convocatoria Pleno Xaneiro

O vindeiro mercores día 27 de xaneiro de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día: 


1.- Aprobación si procede de acta de sesión anterior. 
2.- Modificación proposta investimentos Plan Acción Social 2015 da Deputación da Coruña. 
3.- Modificación da Relación de Postas de Traballo do concello de Cabanas. 
4.- Orzamento municipal para 2016. 
5.- Escritos VIAQUA sobre actualización de tarifas 2012-2016. 
6.- Adhesión á rede de dinamización lingüística. 
7.- Accións urxentes contra o desemprego e a emigración xuvenil. Proposta do concelleiro do BNG. 
8.- Bonificación no IBI para as familias numerosas. Proposición da concelleira de AEC. Parte de control órganos da Cmporación. 
9.- Informes da Presidencia. 
     a) Resolucións da Alcaldía.
10. Rogos e preguntas.