Ordenanzas Fiscais

Nesta sección poderás atopar as diferentes ordenanzas fiscais en formato PDF

Impostos obrigatorios

- I.A.E. Ordenanza fiscal nº14, aplicable dende o 01/01/2008

- I.B.I. Ordenanza fiscal nº2, aplicable dende o 01/01/2017

- I.V.T.M Ordenanza Fiscal nº1, aplicable dende o 01/01/2017

Impostos potestativos

- Construccións e Instalacións de Obras (B.O.P. 19/08/2010)

- I.C.I.O. Ordenanza fiscal nº3, aplicable dende o 20/08/2010

- I.I.V.T.N.U. Ordenanza fiscal nº4, aplicable dende o 25/06/2008

Tasas

- Aproveitamento dominio público Ordenanza nº 11, Aplicable dende o 01/01/2013

- Animais Ordenanza nº 25, Aplicable dende o 08/02/2017

- Apertura de gabias, Aplicable dende o 014/01/2002

- Apertura de establecementos e actividades, Aplicable dende o 014/01/2002

- Auga Ordenanza nº08, Aplicable dende o 01/01/2006

- Axuda no fogar Ordenanza nº 17, Aplicable dende o 01/12/2014

- Caixeiros Ordenanza nº 29, Aplicable dende o 01/01/2014

- Emerxencias Ordenanza nº 27, Aplicable dende o 02/10/2012

- Expedicións de documentos Ordenanza nº 28, Aplicable dende o 29/08/2013

Instalacións deportivas Ordenanza nº19, Aplicable dende o 22/03/2014

Licencias urbanísticas, Aplicable dende o 19/08/2010

Lixo Ordenanza nº 06, Aplicable dende o 01/01/2014

- Mesas e cadeiras, Aplicable dende o 01/01/2002

- Postos e barracas, Aplicable dende o 01/01/2002

- Primeira ocupación, Aplicable dende o 01/01/2002

- Retirada de vehículos. Ordenanza nº 22, Aplicable dende o 07/08/2008

- Subsolo, Aplicable dende o 01/01/2013

- Sumidoiros e depuración Ordenanza nº 05, Aplicable dende o 01/01/2006

- Uso de infraestructuras municipais Ordenanza nº 26

- Vados Ordenanza nº 13, Aplicable dende o 08/08/2008

Prezos Públicos

Participación en actividades culturais Ordenanza nº 20, Aplicable dende o 01/01/2017

- Servizo municipal de comedor (B.O.P. 15/10/2005)

- Punto de Atención á Infancia (B.O.P. 27/03/2015)

Contribucións especiais (B.O.P. 30/12/1989)

- Ordenanza Fiscal nº14 reguladora de conribuciones fiscales