Convocatoria Pleno 31/01/2018

O  mercores día 31 de xaneiro de 2018 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 2.- Adhesión ao programa da Deputación Provincial de financiamento dos servizos sociais comunitarios básicos para o exercicio de 20183.- Solicitude de subvención da deputación provincial para contratar persoal técnico deportivo durante o ano 20184.- Proposta obras Plan Complementario ao Plan Provincial de Medio Ambiente (PMA) 20165.- Apoio a defensa da prisión permanente revisable. Propposta do grupo Popular6.- Defensa do sistema público de pensións. Proposta do grupo Socialista 

Parte de Control órganos da corporación

7.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

8.- Rogos e preguntas.