CONVOCATORIA PLENO 26/04/2017

O  mercores día 26 de abril de 2017 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Convenio de Cooperación entre a Secretaría Xeral para o Deporte e o Concello de Cabanas para a construcción dun circuito de motocross.

3.- Proxecto modificado depuración e rede de saneamento no Lugar de Valedoso (Santa Cruz do Salto).

4.- Proposta Concelleiro do BNG sobre investimento para Cabanas nos Orzamentos Xerais do Estado para 2017.

5.- Iniciativa do Grupo Socialista para habilitar praia canina.

Parte de control órganos da Corporación.

6.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

7.- Rogos e preguntas.