Convocatoria Pleno 26/10/2016

O  mercores día 26 de outubro de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación se procede de actas de sesións anteriores. 2.- Modificación Ordenanza fiscal do IVTM.3.- Modificación ordenanza fiscal do IBI4.- Proxecto técnico obra execución sentenza recurso contencioso-administrativo 02/0004055/1993 edificio O Penso 2ª fase. 5.- Ratificación decreto alcaldía sobre enmenda acordo solicitude PMA 2016 da deputación da Coruña6.- Cambio denominación sede electrónica7.- Oposición á Lomce e ás súas reválidas. Proposta concelleiro BNG. 8.- Campaña municipal de retirada de amianto. Proposta grupo socialista.9.- Apoio proposición de lei para aplicación medidas en materia de réxime local. Proposta concelleiro PDDdG.10.- Declaración de municipio oposto ao Tratado Atlántico de Comercio e Investimentos. Proposta concelleiro PDDdG.

Parte de control órganos da Corporación. 11.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

12.- Rogos e preguntas.