Convocatoria Pleno 28/09/2016

O  mercores día 28 de setembro de 2016 ás 19:30 horas, terá lugar unha sesión ordinaria do Pleno da Corporación, no salón de sesión da Casa do Concello. Este pleno contará ca seguinte orde do día:

1.- Aprobación si procede de actas de sesións anteriores. 

2.- Conta Xeral Exercicio 2015.

3.- Modificación ordenanza fiscal prezo público actividades socio-culturais, deportivas e recreativas

4.- Proposta estatutos Asociación de concellos camió inglés. 

5.- Proposta festas locais 2017

6.- Expediente responsabilidade patrimonial execición sentenza O Penso 1ª fase

7.- Agrupación permanente dos concellos de Cabanas e de Pontedeume para solicitude de subvencións. 

8.- Apoio á plataforma de víctimas do Alvia 04155: Proposta concelleiro BNG.

9.- Contención da vespa velutina: Proposta concelleira AEC.

Parte de control órganos da Corporación. 10.- Informes da Presidencia. 

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Líñas Fundamentais Orzamento 2017.

11.- Rogos e preguntas.