DECRETO 419/2014. Convocatoria sesión.

Galego

De acordo co disposto no artigo  80 do Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das Entidades Locais e acordo do Pleno da Corporación, no uso das atribucións que me outorga o artigo 21.1.c) da Lei 7/1985 do 2 de abril en relación co artigo 61.1.c) da Lei 5/1997 do 22 de xullo de Administración Local de Galicia, RESOLVO:

         1º.-Convocar sesión ordinaria do Pleno da Corporación a realizar o próximo día 26 de novembro de 2014 ás 19,30 horas no salón de sesións da Casa do Concello.

         2º.-Notifíquese a presente convocatoria a tódolos membros da corporación.

         3º.-A orde do día constará dos seguintes asuntos:

         Parte resolutiva.

1.- Aprobación se procede da acta da sesión anterior.

2.- Proposta obras POS 2015.

3.- Expediente de modificación créditos 9/2014.

4.- Designación representante no Consello escolar do CEIP Eladia Mariño.

5.- Modificación ordenanza municipal sobre  tráfico, circulación vehículos a motor e seguridade viaria.

6.- Mocións grupos municipais sobre Día internacional  contra a violencia de xénero.

7.- Moción grupo Mixto sobre becas estudantes.

8.- Moción grupo Mixto sobre pobreza enerxética

9.- Moción dos concelleiros Teresa García Pita e Angel Pena Fontenla en prol do emprego na comarca de Ferrolterra.

         Parte de control órganos da Corporación.

         10.- Informes da Presidencia.

      a) Resolucións da Alcaldía.

      b) Informe sobre a execución trimestral 3ºT/2014

      c) Informe trimestral sobre a morosidade 3ºT/2014.

11. Rogos e preguntas.

O acorda e asina o Alcalde Don Germán Castrillón Permuy, en Cabanas a vinte de novembro dous mil catorce,  do que eu Secretario, Antonio López Vila, dou fe.

         O Alcalde,                                                                                                 Perante min,

                                                                                                                                     Secretario,

Tags: