Convocatoria de pleno ordinario 27/05/2020

Convocada sesión ordinaria do Pleno da Corporación a relizar o día 27 de maio ás 19.30h no Salón de Plenos.

*Con motivo do Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, polo que se declara o estado de alarma para a xestión da situación da crise sanitaria ocasionada polo Covid-19, a sesión do Pleno celebrarase a porta pechada.

Contará coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación da acta da sesión anterior.
 2. Proposta aprobación proxeto de melloras no saneamento en Cabanas e Pontedeume. Fase III. Colectores xerais, Cabanas (A Coruña). Clave OH.315.1074.
 3. Solicitude POS+ Adicional 1/2020, para gastos sociais extraordinarios derivados do Covid-19, da Deputación Provincial da Coruña.
 4. Proposta modificación Ordenanza de Protección e tenza de animais.
 5. Proposta derrogación da taxa pola ocupación de terreos de uso público con mesas e cadeiras con finalidade lucrativa.
 6. Proposta modificación Regulamento de réxime interno do Punto de Atención á Infancia de As Viñas.
 7. Expediente modificación de créditos por suplemento 3/2020.
 8. Proposta modificación puntual RPT.
 9. Resolucións da Alcaldía.
 10. Moción "Proposta sobre dotación universal de material de protección contra o Covid-19."Concelleiro EM (Grupo Mixto)
 11. Rogos e preguntas