Convocatoria de pleno o 29/06/2019

O vindeiro sábado, 29 de xuño de 2019, ás 10.30h celebrarase o pleno de organización do Concello de Cabanas. Trátase dunha sesión extraordinaria que contará coa seguinte orde do día:

 1. Aprobación se procede da acta da sesión anterior.
 2. Réxime de sesións ordinarias do Pleno.
 3. Existencia da Xunta de Goberno Local.
 4. Creación e composición de órganos complementarios.
 5. Retribucións, asistencias, e indemnizacións membros Corporación e grupos políticos.
  1. Retribucións membros da Corporación.
  2. Asistencias.
  3. Indemnizacións
  4. Asignacións a grupos políticos.
 6. Nomeamento de representantes da Corporación en órganos colexiados.
 7. Expediente de modificación de créditos
 8. Coñecemento resolucións da Alcaldía
  1. Nomeamento de Tenentes de Alcalde.
  2. Delegacións da Alcaldía
  3. Constitución gurpos políticos.