Convocatoria para a provisión, en propiedade, quenda libre, dunha praza de auxiliar de Administración xeral